Voorlichting inrichting overheidsorganisatie aangeboden aan de minister-president en de voorzitter van de Staten

Datum: 21-05-2024

Oranjestad – Op 7 mei 2024 hebben de voorzitter van de Raad van Advies, mr. D.G. Kock, en de secretaris, mr. A. Braamskamp een voorlichting inzake de inrichting van de overheidsorganisatie aangeboden aan de minister-president en de voorzitter van de Staten. Naast wetgevingsadvisering kan de Raad van Advies ook advies uitbrengen over onderwerpen die naar zijn mening van bijzondere betekenis zijn. Aanleiding voor dit advies is het grote aantal verzelfstandigingen van overheidsentiteiten in het verleden waarover de Raad adviseerde en de verzelfstandigingen die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. Met dit advies wenst de Raad van Advies een bijdrage te leveren aan de discussie omtrent de inrichting van de overheidsorganisatie zoals die thans wordt gevoerd in het kader van de uitvoering van het landspakket. In het advies doet de Raad concrete aanbevelingen om te komen tot een coherente en transparante overheidsorganisatie. Het advies is te raadplegen op de website van de Raad van Advies www.rva.aw.

Scroll To Top