Publicatie Jaarverslag 2017

Datum: 23-02-2018

Oranjestad – De Raad van Advies heeft op 23 februari zijn verslag over het jaar 2017 gepubliceerd. Zoals gebruikelijk geeft het jaarverslag niet alleen inzicht in de werkzaamheden, maar bevat het ook een aantal kritische beschouwingen op ontwikkelingen gedurende het verslagjaar.

 

In het voorwoord schrijft voorzitter mr. F. (Frits) M. d.l.S. Goedgedrag dat in 2017 verschillende gebeurtenissen de samenleving hebben beroerd en hebben geleid tot een golf van aandacht voor het thema integriteit en behoorlijk bestuur. Het is daarom noodzakelijk is dat er regels komen inzake integriteit van ministers, partijfinanciering, openbaarheid van nevenfuncties van ambtsdragers en subsidieverlening. Ook het instellen van een integriteitskamer, die eventuele integriteitsschendingen onderzoekt, zou hieraan bijdragen, aldus het voorwoord.

De Raad van Advies wijst in zijn adviezen waar nodig en relevant de regering en de Staten op ontwikkelingen of situaties waarbij de deugdelijkheid van bestuur in het geding dreigt te komen. De adviezen zijn echter niet bindend en bij het niet opvolgen ervan is de rol van de Raad uitgespeeld. Een Constitutioneel Hof, naar het voorbeeld van Sint Maarten, dat producten van wetgeving toetst op strijdigheden met de wet en de constitutie, zonder dat politieke belangen daarbij een rol spelen, kan dan uitkomst bieden. De Raad is daarom verheugd dat in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat dat het instellen van een Constitutioneel Hof wordt overwogen. Voor een dergelijk Hof heeft de Raad al meerdere malen gepleit. In het verlengde hiervan hoopt de Raad dat er op korte termijn werk wordt gemaakt van de bescherming van de burger tegen onbehoorlijk overheidshandelen, door met een (kinder)ombudsman te komen.

Het thema van het jaarverslag gaat deze keer over de (beperking van) grondrechten. Dit onderwerp kwam in het afgelopen jaar bij verschillende wetsontwerpen aan de orde. Voor de Raad is bij de toetsing steeds de waarborging van de fundamentele vrijheden van de burger het leidende beginsel. Uit het thema blijkt dat de Raad vindt dat er bij beperking van grondrechten hoge eisen gesteld moeten worden aan de vorm en inhoud daarvan, waarbij van groot belang is dat wordt getoetst of de betreffende beperking ook feitelijk en praktisch met voldoende waarborgen is omkleed.

Dit en nog veel meer is te lezen in het jaarverslag, te vinden op www.rva.aw onder het hoofdstuk ‘Publicaties’.

 

De foto’s in het jaarverslag zijn gemaakt door de jonge kunstenaar Armando Goedgedrag. De golven illustreren de dynamische context en werkomgeving van de Raad van Advies. Beide worden voortdurend veranderd, intern door wisselingen van leden en personeel, zoals die zich ook het afgelopen jaar hebben voorgedaan en extern door wisselingen van regeringen, niet alleen zoals in het verslagjaar in Aruba, maar tevens in de andere delen van het Koninkrijk.

Foto:

 

Zittend: mw. mr. dr. H.A. (Hellen) van der Wal, secretaris, mr. F.M. d.l. S. (Frits) Goedgedrag, voorzitter, mr. A. (Albert) Braamskamp, adjunct-secretaris.

Staand: drs. M.M. (Marion) Agunbero, mr. D.G. (David) Kock, mr. E.H.J. (Eugène) Martis en drs. C. (Rik) Timmer, leden.

 

Scroll To Top