Alle adviezen

Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Landsverordening normering topinkomens)

Kenmerk: RvA 115-20

Ingekomen: 17-09-2020

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB 2004 no. 18) (versobering positieve lijst AZV)

Kenmerk: RvA 114-20

Ingekomen: 16-09-2020

In behandeling

Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2021

Kenmerk: RvA 109-20

Ingekomen: 09-09-2020

In behandeling

Ambtelijk concept-Rijkswet, houdende regels omtrent de instelling van het Orgaan voor hervorming en herstel Aruba (Rijkswet Orgaan voor hervorming en herstel)

Kenmerk: RvA 108-20

Ingekomen: 27-08-2020

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 51, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (Landsbesluit doorberekening toezichtskosten LWTF)

Kenmerk: RvA 106-20

Ingekomen: 21-08-2020 | Datum vastgesteld: 16-09-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiele steun aan de werkgevers als een tegemoetkoming in de loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder de buitengewone omstandigheden als gevolg van de COVID-19 pandemie te behouden (Landsverordening tijdelijke loonsubsidie)

Kenmerk: RvA 103-20

Ingekomen: 28-07-2020 | Datum vastgesteld: 02-09-2020

Vastgesteld

Initiatief ontwerp-landsverordening houdende regels betreffende de integriteit van kandidaat-ministers, ministers en de Gevolmachtigde Minister voor het Land Aruba

Kenmerk: RvA 101-20

Ingekomen: 22-07-2020 | Datum vastgesteld: 09-09-2020

Vastgesteld

Advies ex. Artikel 17, onderdeel b, van de Landsverordening Raad van Advies, betreffende de ontwerp-Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en herstel, ontwerp-Rijkswet Aruba financieel toezicht, en het ‘landspakket’ (onderlinge regeling)

Kenmerk: RvA 97-20

Ingekomen: 16-07-2020 | Datum vastgesteld: 24-07-2020

Vastgesteld

Ontwerp-besluit houdende regels betreffende het verstrekken van reisdocumenten (paspoortbesluit)

Kenmerk: RvA 96-20

Ingekomen: 14-07-2020 | Datum vastgesteld: 09-09-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot instelling van een begrotingsfonds ten behoeve van een slagvaardige en effectieve beheer van de door Nederland beschikbaar gestelde gelden in verband met de migrantenproblematiek van Venezuela

Kenmerk: RvA 95-20

Ingekomen: 14-07-2020 | Datum vastgesteld: 05-08-2020

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top