Alle adviezen

Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiele steun aan de werkgevers als een tegemoetkoming in de loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder de buitengewone omstandigheden als gevolg van de COVID-19 pandemie te behouden (Landsverordening tijdelijke loonsubsidie)

Kenmerk: RvA 103-20

Ingekomen: 28-07-2020

In behandeling

Initiatief ontwerp-landsverordening houdende regels betreffende de integriteit van kandidaat-ministers, ministers en de Gevolmachtigde Minister voor het Land Aruba

Kenmerk: RvA 101-20

Ingekomen: 22-07-2020

In behandeling

Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening politieke partijen (AB 2001 no. 96) (Regeling financien politieke partijen)

Kenmerk: RvA 102-20

Ingekomen: 22-07-2020

In behandeling

Advies ex. Artikel 17, onderdeel b, van de Landsverordening Raad van Advies, betreffende de ontwerp-Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en herstel, ontwerp-Rijkswet Aruba financieel toezicht, en het ‘landspakket’ (onderlinge regeling)

Kenmerk: RvA 97-20

Ingekomen: 16-07-2020 | Datum vastgesteld: 24-07-2020

Vastgesteld

Ontwerp-besluit houdende regels betreffende het verstrekken van reisdocumenten (paspoortbesluit)

Kenmerk: RvA 96-20

Ingekomen: 14-07-2020

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot instelling van een begrotingsfonds ten behoeve van een slagvaardige en effectieve beheer van de door Nederland beschikbaar gestelde gelden in verband met de migrantenproblematiek van Venezuela

Kenmerk: RvA 95-20

Ingekomen: 14-07-2020

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 25 maart 2020 (AB 2020 no. 40) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94), de Landsverordening van 4 mei 2020 (AB 2020 no. 71) tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2020, de Landsverordening van 15 april 2020 (AB 2020 no. 54) tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2020, de Landsverordening van 30 april 2020 (AB 2020 no. 65) tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2020 en de Landsverordening van 7 mei 2020 (AB 2020 no. 68) tot vaststelling van de begroting van Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2020 (diverse wijzigingen in verband met de gevolgen in Aruba van de COVID-19 pandemie)

Kenmerk: RvA 88-20

Ingekomen: 29-06-2020 | Datum vastgesteld: 22-07-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening beperking tabaksproducten (AB 2016 no. 44)

Kenmerk: RvA 87-20

Ingekomen: 29-06-2020

In behandeling

Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen naar aanleiding van de gevolgen van de COVID-19 pandemie en de in dat kader getroffen en nog te treffen maatregelen ter voorkoming van gevaar voor personen en goederen

Kenmerk: RvA 85-20

Ingekomen: 24-06-2020

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Directie Volksgezondheid (AB 1987 no. 68)

Kenmerk: RvA 84-20

Ingekomen: 24-06-2020 | Datum vastgesteld: 01-07-2020 | Datum publicatie: 04-08-2020

Gepubliceerd
Download advies

Zoek een advies

Scroll To Top