Alle adviezen

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 25 maart 2020 (AB 2020 no. 40) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94), de Landsverordening van 4 mei 2020 (AB 2020 no. 71) tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2020, de Landsverordening van 15 april 2020 (AB 2020 no. 54) tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2020, de Landsverordening van 30 april 2020 (AB 2020 no. 65) tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2020 en de Landsverordening van 7 mei 2020 (AB 2020 no. 68) tot vaststelling van de begroting van Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2020 (diverse wijzigingen in verband met de gevolgen in Aruba van de COVID-19 pandemie)

Kenmerk: RvA 88-20

Ingekomen: 29-06-2020

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening beperking tabaksproducten (AB 2016 no. 44)

Kenmerk: RvA 87-20

Ingekomen: 29-06-2020

In behandeling

Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen naar aanleiding van de gevolgen van de COVID-19 pandemie en de in dat kader getroffen en nog te treffen maatregelen ter voorkoming van gevaar voor personen en goederen

Kenmerk: RvA 85-20

Ingekomen: 24-06-2020

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Directie Volksgezondheid (AB 1987 no. 68)

Kenmerk: RvA 84-20

Ingekomen: 24-06-2020

In behandeling

Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7) tot regeling van de medicinale cannabis, de productie van hennep voor geneeskundige en wetenschappelijke doelen en tot het aanbrengen van andere wijzigingen (regeling medicinale cannabis en telen hennep)

Kenmerk: RvA 79-20

Ingekomen: 17-06-2020

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28), het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24), de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24), de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27), de Landsverordening vrije zones (AB 2000 no. 28), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht effectenverkeer (AB 2016 no. 53) en de Aanbestedingsverordening (AB 2019 no. 39) (algehele herziening AML/CFT-wetgeving)

Kenmerk: RvA 78-20

Ingekomen: 17-06-2020

In behandeling

Advies ex artikel 17, onderdeel a, van de Landsverordening Raad van Advies (AB 1992 no. GT 3) inzake aanbevelingen ter verbetering van de overheidsorganisatie

Kenmerk: RvA 71-20

Ingekomen: 10-06-2020 | Datum vastgesteld: 10-06-2020 | Datum publicatie: 10-06-2020

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Blenchi)

Kenmerk: RvA 69-20

Ingekomen: 01-06-2020 | Datum vastgesteld: 10-06-2020

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top